Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2012

nightlook
Co byś dzisiaj zrobił, gdybyś wiedział, że Ci się uda ?
— 'Sylwester w Nowym Jorku'
Reposted fromvindurinn vindurinn viamiaki miaki
nightlook
7383 0c3a
nightlook
7468 b146 500
Reposted fromlsk87al lsk87al viamishasta mishasta

October 18 2012

nightlook
5703 28f7
Reposted fromraija raija viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
nightlook
Naj­lep­sze rzeczy w życiu zdarzają się przez przypadek. 

October 09 2012

nightlook
Trzymam się papierosa, żeby się nie zgubić.
— Marcin Świetlicki, Nocą z sierpnia na wrzesień
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viadziubek dziubek
nightlook
8454 ff37
Reposted frombvllshit bvllshit viadziubek dziubek
nightlook
6154 efdb 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamishasta mishasta
nightlook
nightlook
7056 5e2c
Reposted fromjethra jethra viakarioszka karioszka
nightlook
Czasem się nienawidzę. Ale niezbyt długo.
— Alan Bradley
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viakarioszka karioszka
nightlook
nightlook
8760 d38a 500
Reposted frompl pl viakarioszka karioszka
nightlook
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompiksele piksele viakarioszka karioszka
nightlook
2988 ac67
nightlook
8735 715c
nightlook
Klnę, bo boli. Płacze,bo nie daje już sobie rady
Reposted fromsilla silla viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
nightlook
Przyjaciel może być dla Ciebie surowy. Może oczekuje więcej od Ciebie, niż od nieznajomych. Nieznajomi postrzegają Cię w sposób, w który chcesz by Cię widzieli, ale... przyjaciół nie da się oszukać. To właśnie czyni ich przyjaciółmi.
Reposted fromUnipap Unipap viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
nightlook
Założę się, że nie pamiętasz połowy rzeczy,
o których ja nigdy nie zapomnę.
nightlook
Bo jeśli raz przekroczysz pewną granicę, już zawsze będziesz ją przekraczał.
— Palahniuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl